Fællesregler 2024

Fællesregler for Andelsboligforeningen Seniorbo Flinthøjen

(Jvnf. vedtægternes § 12)

1. Generelt

Fællesskabet er kollektiv ansvarlig for orden og oprydning i fælleshuset og på fællesarealer

2. Fælleshuset

Rygning: Rygning er ikke tilladt i fælleshuset.

Leje af lokaler i fælleshuset kan kun foretages af andelshavere bosat i A/B Seniorbo Flinthøjen.

Ved leje af sal skal andelshaveren deltage i det pågældende arrangement.

Adgang til huset har andelshavere/beboere samt gæster i følge med andelshavere. Samtlige andelshavere har tilpasset nøgle til fælleshuset.

Ved leje af sal til enkelt dags arrangement, kan der tillades forberedelse/oprydning dagen før og efter arrangementet, forudsat at salen ikke er udlejet til anden side på anførte dage.

Samme princip er gældende ved leje af sal udover et døgn eksempelvis leje i weekend.

Ad anførte, kan der ligeledes disponeres over fælleshusets værelser, såfremt disse ikke er udlejet til anden side.

Ved overnatning og/eller ønske om en sikker dispositionsret af fælleshusets værelser foretages særskilt afregning herfor.

Huset kan vederlagsfrit benyttes ved diverse fælles aktiviteter for foreningens medlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes fortrinsvis i Fælleshuset.

Ved leje og ved andre sammenkomster, møder og aktiviteter m.v. er lejer/bruger ansvarlige for oprydning, og eventuel støvsugning/fejning eller vask af gulve. Køleskab, ovn, kogeplade og kaffemaskine rengøres. Opvaskemaskinen tømmes og der sættes på plads. Brugte karklude, viskestykker og duge m.m. vaskes og lægges på plads. Affaldsposer tømmes og der isættes nye poser.

Udvendig vinduespudsning foretages indtil videre ved vinduespudser.

Har en andelshaver reserveret sal/værelser til en højtid så som påske, pinse, jul og nytår, kan samme andelshaver ikke efterfølgende forvente tildelt reservation af samme flere år i træk.

Priser m.m. iflg. meddelelse på opslagstavlen i køkkenet.

3. Vaskeriet

Vaskeriet kan kun benyttes af andelshavere. Vaskeriet bedes ikke benyttet på festdage, hvor huset er udlejet.

Se i øvrigt opslag om priser for benyttelsen af vaskemaskine og tørretumbler.

4. Reservation af sal/værelser

Reservation af sal/værelser noteres i bestillingskalender hos den person, der har tilsyn med huset og noteres efterfølgende på kalenderen i vaskeriet. Husk sengelinned skal medbringes.

Lejeren er ansvarlig for oprydning og rengøring efter endt brug.

5. Tilsynsudvalg

Til at påse at rengøring og husorden overholdes efter brug af fælleshuset og værelserne, samt til at føre bestillingskalenderen og afregne leje udpeges efter tur en andelshaver for en periode af 2 måneder ad gangen. Samme person skal i tilsynsperioden sørge for trivsel af blomster. Liste med turnusordningen findes på opslagstavlen i køkkenet. Der er valgt en andelshaver, som har det overordnede ansvar for fælleshuset og som indkøber nødvendige forbrugsartikler.

6. Parkering

Parkering skal ske i afmærkede P-felter, og parkering bag andre er ikke tilladt.

Andelshaverne disponerer over de P-pladser, der er mærket med deres husnummer.

Gæster skal benytte de afmærkede gæsteparkeringspladser.

7. Husdyrhold

Husdyrhold er tilladt under forudsætning af, at dyrene ikke er til skade eller ulempe for øvrige andelshavere.

Husdyr må ikke medbringes i fælleshuset.

8. Flagning

Der flages på beboernes fødselsdage.

Ønskes flagning på private mærkedage, kan aftale træffes med flaggaster eller pågældende andelshaver kan selv forestå flagningen.

9. Gaver og blomster

Foreningen yder gaver eller blomster ved:

Runde fødselsdage ved 60 og 70 år og efterfølgende hvert 5. år,

samt ved sølv- guld- o.s.v. bryllupper.

Ved bisættelser og begravelser

10. Fællesmøder og information i øvrigt

Bestyrelsen bør sikre, at der foretages en løbende information til andelshaverne.

Der holdes fællesmøde efter behov. Hvis andelshavere har punkter der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder/generalforsamling bedes forslag fremsendt skriftligt til foreningens formand.

11. Hække og haver

Vedligeholdelse af haveanlæg på egen grund herunder indvendig klipning af hække påhviler den enkelte andelshaver. Indtil videre sørger foreningen for udvendig klipning af hække og cotoneaster.

 

12. Opsætning af udendørs ladestander ved egen parkeringspla

Bestyrelsen anbefaler, at ladestandere placeres i græsrabatten ved parkeringspladserne, og at ledninger skydes under flisebelægning.

Regler for opsætning:

–    Bestyrelsen skal henvise placering af ladestander
–    Bestyrelsen skal godkende den færdige opsætning
–    Andelshaver afholder alle omkostninger til opsætning, drift og forsikring af ladestander
–    Hvis to andelshavere opsætter en fælles ladestander med to udtræk, fordeles etablerings-             omkostningerne med 50 % til hver.

 

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. februar 2008

Det med kursiv under pkt. 2 anførte punkt om rygning er vedtaget på

den ekstraordinære generalforsamling den 27. august 2013

Tilretninger af pkt. 5, 9 og 11 er vedtaget på

den ordinære generalforsamling den 23. februar 2023

Tilretning af pkt. 5 og tilføjelse af pkt. 12 er vedtaget på
den ordinære generalforsamling den 29. februar 2024